Ofício do Dia das Mães

Primeiramente, os nossos agradecimentos a todas as mães, desejamos um “Feliz Dia das Mães”.
Abaixo o vídeo do Ofício do Dia das Mães e a lista das pessoas que participaram homenageando suas mães, avós, tias…
Esperamos poder contar com a sua compreensão, colaboração e participação, sempre.
Ofertante Homenageada
Mitsuko Hori MIYO HORI
Satoshi Kitamura Ryo Kitamura
Alzira Satomi Nakaguma Nagata Tereza Nakaguma
Alzira Satomi Nakaguma Nagata Kinko Nagata
Alexandra Matushita Norie Sugawara Matsushita
Marta Hideko Yamada Tanaka Shizuka Yamada
Fussae Watanabe Toshie Jo
Cecília Shizue Oda kudo Satomi Oda
Liliam Ayumi Kono Yae Akamine Kono
SAECO MOROTA ASACO SUMIDA
Hisao Kodama Matsue Kodama e Senzo Daidai
Edson Correa Porto Tomiko Kawashita (sogra)
ALICE KEIKO HOMMA KAGAWA TOMOKO KAGAWA
Massanori Ariki Kikuko Ariki
Aurora Yochie Fukuda Ariki Haruko Fukuda
Aurora Yochie Fukuda Ariki Shizue Morishita
Aurora Yochie Fukuda Ariki Kazue Inatomi
Marcos Satoru Shinkai Ioshiko Okuda Shinkai (Myoryo Shinkai)
Yoshitaka Matsuda Yoshimi Matsuda
Karina Emiko Morota F Gouvea Regina Hideko Morota
Natalia Terumi Morota F Gouvea Regina Hideko Morota
Satiko Iwamoto Shizue Ogata
Satiko Iwamoto Kameo Ogata
Silvio Miyazaki Yoshie Mizuguchi
Nobue Myazaki Hatsu Miyazaki
Elisa Okamoto Yaiko sakakuti Yaguishita
Elisa Okamoto Myoko Okamoto
Elisa Okamoto Kazue Okamoto
Marina Yoshiko Nakamura Hano Natiko Nakamura
Cristiane Kelly Kawaguchi Leiko Kuga Kawaguchi
Kenji Narumiya Toshiko Wada
Emerson Noboru Maeda Kom Sadako Maeda
Emerson Maeda Tsuru Kon
Cristina Sayuri Ide Junko Tiba
VILMA MITSUE SAMESHIMA Shigue Sameshima (avó)
Helena Chieko Kojima Kimiye Kojima
Cristina Sayuri Ide Makie Ariki , Misao Chiba, Adenir Ariki
Hisao Kodama Kimi Kodama, Asae Matsumoto Kadowaki,
Ishi Konmoto Kadowaki, Tomo Kadowaki, Kiyota