mp3 Documentos Curso Video mapa
Canção
A Chama
Shinshu shuka
Asoka no sono
Houonkou no uta
Mihotoke ni idakarete
Nanbei buppu no uta
Ondokusan
Sandan no uta
Tsuitou no uta
Yassashissa ni deattara

Bon Odori
OYAMA ONDO    
SHINRAN ONDO    

Sutra
Shoushin-gue(quimyou-)
Shoushin-gue(zendou-)
Nenbutsu Syoju
Wasan(Midajoubutsu)
Nenbutsu Niju
Wasan(Guedatsuno)
Nenbutsu Sanju
Wasan(Shoujoukou)
Eko

Sanbujou