Canção
Shinshu shuka
Asoka no sono
Houonkou no uta
Mihotoke ni idakarete
Nanbei buppu no uta
Ondokusan
Sandan no uta
Tsuitou no uta
Yassashissa ni deattaraBon Odori
Oyama ondo    
Shinran ondo    Sutra
Shoushin-gue(quimyou-)
Shoushin-gue(zendou-)
Nenbutsu Syoju
Wasan(Midajoubutsu)
Nenbutsu Niju
Wasan(Guedatsuno)
Nenbutsu Sanju
Wasan(Shoujoukou)
Eko
Sanbujou